Ejemplos examples
Usuario:
Contraseña:

Inicio | Nuevos | Populares | Top | Publicar Ejemplos | Pedir Ejemplos

Por ejemplo: Metáforas, hiatos, adjetivos, sustantivos,...

Ejemplos de...

Únete a nosotros en FB

Estás en: Ejemplos10.com > Idiomas > Holandés > Frases en holandés

Frases en holandés

Enviado por enecé
Publicado el 2011-02-03 22:45:13

Ejemplos de Frases en holandés|| Te amo / Te quiero
|| || Ik hou van jou
||
|| La tormenta llega a la playa
|| || The storm bereikt het strand
||
|| Estas personas oyen un ruido fuerte
|| || Deze mensen horen een hard geluid
||
|| Yo traigo la lampa roja
|| || Ik krijg de rode lamp
||
|| Ella ve un pájaro pequeño
|| || Zij ziet een kleine vogel
||
|| Encontramos un edificio viejo
|| || Wij vinden een oud gebouw
||
|| Busco mis llaves
|| || Ik zoek mijn sleutels
||
|| Te toco la cabeza
|| || Ik raak je hoofd aan
||
|| Quiere un nuevo coche blanco
|| || Hij wil een nieuwe witte auto
||
|| Ella abre la ventana rota
|| || Zij opent het gebroken raam
||
|| La chica fuerte cierra la pesada puerta negra
|| || Het sterke meisje sluit de zware zwarte deur
||
|| Él soluciona el terrible problema
|| || Hij lost het verschrikkelijke probleem op
||
|| El criminal enfadado pierde mucho dinero valioso
|| || De boze crimineel verliest veel kostbaar geld
||
|| Ellos prueban la rica comida
|| || Zij proeven het heerlijke eten
||
|| El policía tiene una opinión distinta
|| || De politieagent heeft een andere mening
||
|| Los colegas toman café frío y té caliente
|| || De collega"s drinken koude koffie en warme thee
||
|| La empresa rica vende verduras verdes
|| || Het rijke bedrijf verkoopt groene groenten
||
|| Compran diez libros nuevos
|| || Zij kopen tien nieuwe boeken
||
|| Le duele la oreja derecha
|| || Zijn rechteroor doet pijn
||
|| Conozco a esa persona alta
|| || Ik ken die lange persoon
||
|| La señora delgada sigue a su jefe gordo
|| || De slanke dame volgt haar dikke baas
||
|| La computadora/ordinadora rápida se cambia de color
|| || De snelle computer verandert zijn kleur
||
|| Ellos escogen la herramienta equivocada
|| || Zij kiezen het verkeerde gereedschap
||
|| Mi familia invita a los vecinos amables
|| || Mijn familie nodigt de aardige buren uit
||
|| Agradecemos a los estudiantes aburridos
|| || We bedanken de saaie studenten
||
|| A su marido le gusta la tarde/noche
|| || Haar man geniet van de avond
||
|| Ella lee el periódico diario
|| || Ze leest haar dagelijkse krant
||
|| El pobre se viste en ropa sucia
|| || De arme man draagt vieze kleding
||
|| El fuerte animal se enfrente a un pez débil
|| || Het sterke dier ontmoet een zwakke vis
||
|| Pago 200 euros/dolares
|| || Ik betaal 200 Euro/dollar
||
|| Le gusta el lindo idioma
|| || Ze vindt de mooie taal leuk
||
|| La tormenta llega a la playa
|| || De storm bereikt het strand
||
|| Los hombres construyen una oficina baja
|| || De mannen bouwen een laag kantoor
||
|| Tiene ojos azules
|| || Hij heeft blauwe ogen
||
|| Nieva hoy
|| || Het sneeuwt vandaag
||
|| Se volverá una persona importante
|| || Hij zal een belangrijk persoon worden
||
|| Estoy dentro del aeropuerto internacional
|| || Ik ben op het internationale vliegveld
||
|| Ella tiene las manos limpias
|| || Zij heeft schone handen
||
|| Es un chico joven
|| || Hij is een jonge jongen
||
|| Es médico
|| || Zij is een dokter
||
|| Me quedo contento/a
|| || Ik blijf blij
||
|| Me mojo de la lluvia
|| || Ik word nat van de regen
||
|| El caballo tiene miedo
|| || Het paard is bang
||
|| El perro blanco estuvo soprendido
|| || De witte hond was verrast
||
|| La sociedad moderna está muy avanzada
|| || De moderne maatschappij is erg geavanceerd
||
|| La causa del choque está desconocida
|| || De oorzaak van de botsing is onbekend
||
|| Te doy un regalo
|| || Ik geef je een cadeau
||
|| Me hace una pregunta difícil
|| || Hij stelt me een moeilijke vraag
||
|| Recibí un mensaje de mi madre
|| || Ik ontvang een bericht van mijn moeder
||
|| Escribo una carta a mi padre
|| || Ik schrijf een brief naar mijn vader
||
|| Viven en un pequeño pueblo
|| || Ze wonen in een klein dorp
||
|| El perro se siente detrás de la televisión
|| || De hond zit achter de televisie
||
|| El gato se encuentra al suelo
|| || De kat ligt op de vloer
||
|| Los niños juegan afuera
|| || De kinderen spelen buiten
||
|| Habla a propósitio de su universidad
|| || Ze spreekt over haar universiteit
||
|| Salen del cuarto en silencio
|| || Stilletjes verlaten ze de kamer
||
|| Responde al profesor
|| || Hij antwoordt de leraar
||
|| Camino en frente de mi casa
|| || Ik loop vóór mijn huis
||
|| Ella se duerme en su propia cama
|| || Ze slaapt in haar eigen bed
||
|| El avión vuela encima de las montañas
|| || Het vliegtuig vliegt over de bergen
||
|| Corremos a través del gran jardín
|| || We rennen door de grote tuin
||
|| El libro está colocado encima de la mesa
|| || Het boek is op tafel / Het boek ligt op de tafel
||
|| Entro la tienda contigo
|| || Ik ga met jou de winkel binnen
||
|| Voy a la ciudad por tren
|| || Ik ga met de trein naar de stad
||
|| El árbol crece rápidamente
|| || De boom groeit snel
||
|| Trabaja en una fábrica pequeña
|| || Hij werkt in een kleine fabriek
||
|| El tonto presidente se cayó en el nariz
|| || The domme president valt op zijn neus
||
|| Claro que creemos en Diós
|| || We geloven zeker in God
||
|| Me quejo del precio
|| || Ik klaag over de prijs
||
|| Ella me lanza a mí la cara pelota
|| || Ze gooit de dure bal naar mij
||
|| El abuelo enfermo muere cerca del hospital
|| || De zieke opa overlijdt vlak bij het ziekenhuis
||
|| Entiendo las frases en esta página
|| || Ik begrijp de zinnen op deze pagina
||
|| La abuela cuenta al niño una historia interesante
|| || De oma vertelt het kind een interessant verhaal
||
|| Esperamos que estudie duro
|| || We hopen dat hij hard studeert
||
|| Tiene una cuchilla en la mano izquierda
|| || Hij houdt een mes in zijn linkerhand
||
|| Nuestro destino se ubica dentro de dos lagos
|| || Onze bestemming ligt tussen de twee meren
||
|| Cocina comida de sencillo para su amiga
|| || Hij kookt een simpele maaltijd voor zijn vriendin
||
|| Es bella por la tarde
|| || Het meisje ziet er mooi uit in de avond
||
|| El animal violente se fue de su jaula
|| || Het aggressieve dier ging uit zijn kooi
||
|| Comparo nuestras leyes a las suyas
|| || Ik vergelijk onze wetten met jullie wetten
||
|| Conduzco hacia la capital al este
|| || Ik rijd naar onze hoofdstad in het oosten
||
|| Gente muerta está enterrada bajo la tierra
|| || Dode mensen worden diep onder de grond begraven
||
|| El cura está de pie bajo las nubes brillantes
|| || De priester/imaam/rabbi staat onder de heldere wolk
||
|| El joven pájaro encima de la cabeza vuela cerca de sus padres
|| || Het jonge vogeltje boven mijn hoofd vliegt dicht bij zijn ouders
||
|| Huyo en la escuela dañada
|| || Ik vlucht de beschadigde school in
||
|| Este agua viene de un lugar lejano
|| || Dit water komt van een vergelegen plaats
||
|| Pensaba de la vida mucho
|| || Ik heb veel over het leven nagedacht
||
|| ¿Cuándo viene tu amigo?
|| || Wanneer komt je vriend?
||
|| ¿Cuánto recuerdas?
|| || Hoeveel herinner je je?
||
|| ¿Cuánta gente te ayuda?
|| || Hoeveel mensen zullen je helpen?
||
|| ¿Porqué robaste estas cosas?
|| || Waarom steel je deze dingen?
||
|| ¿Cuántos años tienes?
|| || Hoe oud ben je?
||
|| ¿Cómo se crea este producto?
|| || Hoe maak je dit product?
||
|| ¿Quién es el humano más inteligente en el mundo?
|| || Wie is de intelligentste mens ter wereld?
||
|| ¿Qué descubres en el mar?
|| || Wat ontdek je in de zee?
||
|| ¿Qué bocadilla prefieres?
|| || Welke boterham heb je het liefst?
||
|| ¿De dónde eres?
|| || Waar kom je vandaan?
||
|| ¿A dónde vas?
|| || Waar ga je naartoe? / Waar ga je heen?
||
|| ¿Existe esa tienda?
|| || Bestaat die winkel?
||
|| ¿Qué es la razón de esta investigación
|| || Wat is de reden voor dit onderzoek?
||
|| ¿Cuáles autobuses están listos a salir?
|| || Welke bussen zijn er klaar voor vertrek?
||
|| Sólo quiero algo para comer
|| || Ik wil alleen iets eten
||
|| Nunca sueño
|| || Ik droom nooit
||
|| Siempre llega temprano
|| || Hij komt altijd vroeg aan
||
|| Algunas veces tiene razón
|| || Hij heeft soms gelijk
||
|| No ganamos nada
|| || We winnen niets/niks
||
|| Solemos luchar conta nuestros enemigos
|| || We vechten gewoonlijk tegen onze vijanden
||
|| A menudo pierden este juego
|| || Ze verliezen vaak in dit spel
||
|| Esperaba que ya fuesemos mañana
|| || Ik wou dat het al morgen was
||
|| Hay muchas estrellas en el espacio
|| || Er zijn veel sterren in de ruimte
||
|| Frecuentamente expone el cuerpo desnudo
|| || Hij laat zijn naakte lichaam vaak zien
||
|| Raramente escondemos nuestras ideas
|| || We verbergen onze ideeën zelden
||
|| Se ríe de nuestras bromas
|| || Hij lacht om een bepaalde grap
||
|| Busco por todas partes
|| || Ik kijk overal
||
|| No tema a nadie
|| || Hij is voor niemand bang
||
|| Baila con alguien en la calle
|| || Ze danst met iemand op straat
||
|| Escoje lo que quieras
|| || Je mag kiezen wat je leuk vind
||
|| Mi esposa tiene sexo conmigo cada noche
|| || Mijn vrouw vrijt elke avond met me
||
|| Te ofrezco dos flores gratuitas
|| || Ik bied je twee gratis bloemen aan
||
|| Cantaba mientras sus padres escuchaba
|| || Hij zong terwijl zijn ouders luisterden
||
|| Comimos después de ir al cine
|| || We aten nadat we naar de bioscoop gingen
||
|| Vimos el hotel antes de que ellos pudieran
|| || We zagen het hotel voordat zij het konden zien
||
|| Puedes limpiar este cuarte hasta que el dueño vuelva
|| || Je mag deze kamer schoonmaken totdat de eigenaar terugkomt
||
|| Intento interesarme por la política porque tengo que votar el próximo mes
|| || Ik probeer geïnteresseerd te zijn in politiek omdat ik volgende maand moet stemmen
||
|| Este vaso está vacío, pero el otro está lleno
|| || Dit glas is leeg, maar het andere glas is vol
||
|| Gritan para que todos les presten atención
|| || Ze schreeuwen zodat iedereen hen opmerkt
||
|| Permito que lo hagas, aunque mi hermano lo prohibe
|| || Ik sta je toe dat te doen, hoewel mijn broer het verbiedt
||
|| Estoy cansado, por lo tanto no me levanto
|| || Ik ben moe, daarom ga ik niet opstaan
||
|| Quiero matar a los prisioneros malos, menos al rubio.
|| || Ik wil de gemene gevangenen vermoorden, behalve degene met het blonde haar
||
|| El asesino debería haber estado declarado culpable, pero se liberó
|| || De moordenaar zou veroordeeld moeten zijn, maar daarentegen is hij vrijgelaten
||
|| Hace mucho tiempo que quedamos
|| || Het is lang geleden sinds we elkaar voor het laatst hebben ontmoet
||
|| No he oído nada de ella desde esta manaña
|| || Ik heb niets van haar gehoord sinds vanmorgen
||
|| A pesar del peligro, entró la casa oscura al otro lado de la iglesia
|| || Ondanks het gevaar, ging hij het donkere huis tegenover de kerk/moskee/tempel binnen
||
|| El alcohol antes se prohibía, según mi padre.
|| || Alcohol was vroeger verboden volgens mijn vader
||
|| Me gusta esta zona debido a su historia fascinante.
|| || Ik hou van dit gebied om zijn fascinerende geschiedenis
||
|| Huyo en la escuela dañada
|| || Ik vlucht de beschadigde school binnen
||
|| El agua viene de un lugar lejano
|| || Dit water komt van een vergelegen plaats
||
|| Descansé durante las vacaciones
|| || Ik rustte gedurende de vakantie
||
|| Espero a que venga mi hermana
|| || Ik wacht tot mijn zus komt
||
|| Prueba que tiene razón
|| || Hij bewijst dat hij gelijk heeft
||
|| Creemos que no es possible
|| || We geloven dat het niet mogelijk is
||
|| Ella se sonríe, y él la besa.
|| || Ze lacht, en hij kust haar
||
|| No estamos de acuerdo con su solución
|| || We zijn het nog steeds niet eens met zijn oplossing
||
|| Sé lo que piensas
|| || Ik weet wat je denkt
||
|| La mujer sabe cocer pan
|| || De vrouw weet hoe ze brood moet bakken
||
|| Puedo ver varias palabras
|| || Ik kan een aantal woorden zien
||
|| Soy más grande que tú
|| || Ik ben groter dan jij
||
|| Es tan pequeño como tú
|| || Hij is net zo klein als jij
||
|| Empieza a odiar su escuela
|| || Hij begint een hekel te krijgen aan zijn school
||
|| Acaba de estudiar este tema duro
|| || Ze is klaar met dit moeilijk onderwerp te bestuderen
||
|| Dejan de pensar del gobierno
|| || Ze stoppen over de regering te denken
||
|| Seguimos trabajando
|| || We zetten ons werk voort
||
|| Preparan a abandonar el barco
|| || Ze bereiden zich voor om het schip te verlaten
||
|| Debo olvidarme lo que ví
|| || Ik moet vergeten wat ik zag
||
|| Si aceptas esta explanación rara, eres tonto
|| || Als je die vreemde uitleg accepteert, ben je een domme man
||
|| Viajaré a su pais, a menos que llueva
|| || Ik zal naar jou land reizen, tenzij het regent
||
|| La niña ciega veía muy bien
|| || Het blinde meisje kon erg goed ruiken
||
|| Ayer todos mis problemas desaparecieron.
|| || Gisteren waren al mijn problemen ver weg
||
|| No lo he visto hace tres años
|| || Ik heb hem niet meer gezien sinds drie jaar geleden
||
|| Supongo que me visitará por cinco horas
|| || Ik verwacht dat hij me vijf uur bezoekt
||
|| Decido ignorar su decisión
|| || Ik besluit hun beslissing te negeren
||
|| Repito mi conclusión de nuevo
|| || Ik herhaal mijn conclusie nog een keer
||
|| Enseño a los alumnos a contar hasta 10
|| || Ik leer de leerlingen hoe tot 10 te tellen
||
|| ¿Puedes traducir este texto a inglés?
|| || Kan je deze tekst in het Engels vertalen?
||
|| Arreglaste el daño tú mismo cuando estuviste en un accidente la última vez
|| || Je repareerde de schade zelf toen je de vorige keer een ongeluk had
||
|| Lo encuentro imposible reconocer la significancia
|| || Ik vind het onmogelijk de betekenis te herkennen
||
|| ¿Me trajiste mi maleta, o tendré que traerlo yo mismo?
|| || Breng jij me mijn koffer of moet ik hem zelf dragen?
||
|| Todavía no he podido aprender esta lección
|| || Ik heb deze les nog niet kunnen leren
||
|| Tal vez éste es un error muy común
|| || Dit is waarschijnlijk een erg normale fout
||
|| Afortunadamente tengo buena salud, sin embargo, desafortunadamente me hice daño en el pie.
|| || Gelukkig ben ik meestal gezond, maar helaas heb ik mijn voet bezeerd
||
|| Hace buen tiempo, además, el sol ha estado brillante todo el día
|| || Het weer is goed, bovendien schijnt de zon al de hele dag
||
|| ¿Sabes si puede o no inducir el vino para la fiesta?
|| || Weet jij of hij de wijn voor het feestje kan verzorgen?
||
|| Mi religión ya es lo mismo que antes
|| || Mijn religie is nog steeds dezelfde als vroeger
||
|| Una armia es inútil si no hay guerra, sino paz
|| || Een leger is nutteloos als er geen oorlog, maar vrede is
||
|| El soldado internacional le pega un tiro a un pasajero inocente
|| || De internationale soldaat schiet op een onschuldige passagier
||
|| Quizás es poco probable que vaya a pasar
|| || Misschien is het onwaarschijnlijk dat het ooit gebeurt
||
|| Parece la hora de irme
|| || Het lijkt tijd om weg te gaan
||
|| Mi edad se considera un secreto
|| || Mijn leeftijd wordt als een geheim beschouwd
||
|| Este curso exige que utilizemos un diccionario y una calculadora
|| || In deze cursus worden we geacht een woordenboek en een rekenmachine te gebruiken
||
|| No me atrevo terminar lo que provoqué
|| || Ik ben bang om af te maken wat ik begonnen ben
||
|| No tengo oportunidad de compara mi dibujo con el tuyo
|| || Ik krijg geen kans om mijn tekeningen met de jouwe te vergelijken
||
|| El aparato electrical da mucha energía
|| || Het elektrische apparaat geeft veel energie
||
|| Sugiero no ir al norte, pero al sur
|| || Ik stel voor niet naar het noorden, maar naar het zuiden te gaan
||
|| Me siento mal. De hecho, me siento peor que la semana pasada
|| || Ik voel me slecht, in feite voel ik me slechter dan vorige week
||
|| Los bebés todavía no pueden hablar
|| || Baby"s kunnen inderdaad nog niet praten
||
|| Las consecuencias necesitan estar reconocidas inmediatamente
|| || De consequenties moeten onmiddellijk erkend worden
||
|| Sabía bien si actuar o no
|| || Ik wist heel goed of ik moest handelen of niet
||
|| Pego precisamente de un lado al otro de la madera
|| || Hij sloeg recht door het hout
||
|| Mis compañeros de clase jugaban juntos, pero yo me sentaba solo en un rincón
|| || Mijn klasgenoten waren samen aan het spelen, maar ik zat alleen in een hoek
||
|| El niño intentaba de ser amable, pero no obstante no les caía bien.
|| || Het kind wilde aardig tegen hen zijn, maar niettemin vonden ze hem niet aardig
||
|| Mi profesor dijo que no debía decir ese tipo de cosas
|| || Mijn leraar zei dat ik zulke dingen niet moest zeggen
||
|| Mi madre siempre creía que yo necesitaba atención extra
|| || Mijn moeder dacht altijd dat ik extra aandacht nodig had¿Te sirvió este ejemplo?
 (100%) SI    NO (0%)
Compartir este ejemplo:

O bien, copie y pegue el siguiente código en su sitio web, blog o foro:

Comentarios
Para dejar un comentario, regístrese gratis o si ya está registrado, inicie sesión.


Todavía no se ha escrito ningún comentario.


Ejemplos relacionados
Frases básicas en holandés Publicado el 2011-02-03 22:46:52
|| Si //// || || Ja //// || || No //// || || Nej //// || || Por favor //// || || Tack //// || || Aquí tiene //// || || Varsågod ///...
Vocabulario básico sobre animales Publicado el 2011-01-14 07:32:50
de aap (apen) el mono de adder (-s) la cobra de antilope (-n) el antílope de arend (-s) el águila de beer (beren) el oso de buffel (-s) el b...
Frases básicas para conversación en holandés Publicado el 2011-01-14 07:27:52
Hoe gaat het (met jou/U)? - ¿Qué tal te va? Hoe maak je / maakt u het? - ¿Cómo estás / está? Hoe is "t (met je/u)? - ¿Cómo vas / va?, ¿Qué...
Pronombres personales en holandés Publicado el 2011-01-14 07:24:11
Al igual en otros idiomas de familia germánica, en holandés (o neerlandés) es requerido por el verbo indicar el sujeto en cada frase. Los ...
Preposicones comunes en holandés Publicado el 2011-01-14 07:17:27
buiten - fuera uit, van - de voor - delante de voor - antes de op - sobre over - sobre, en, por naast - al lado de van (af) - desde ...
© 2010 Ejemplos10.com · Recopilatorio de ejemplos de todo tipo gratis   Aviso Legal | Contacto | Pendidentes

eXTReMe Tracker